HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


1. Đăng nhập
B1. Truy cập cổng thông tin sinh viên theo địa chỉ https://sinhvien.yhn.edu.vn
B2. Nhập mã sinh viên và phép tính để theo dõi kết quả học tập, lịch thi và đăng ký thi lại, học cại, học cải thiện, học bù

Sau khi đăng nhập, hệ thống hiển thị thông tin sinh viên và cảnh báo học tập về những môn học cần học lại, thi lại hoặc những môn học cần cải thiện.


2. Kết quả học tập
Sau khí đăng nhập thành công, để xem điểm môn học và điểm chung bình chung (CBC) học tập sinh viên chọn mục điểm học tập tại menu ngang trên đỉnh màn hình. Hệ thống hiển thị kết quả điểm môn học bao gồm: điểm thành phần, điểm thi và những môn chưa thi. Điểm CBC học tập tạm tính dựa trên những môn học có điểm theo công thức được cung cấp. Điểm CBC học tập giúp sinh viên có kế hoạch cải thiện điểm.


3. Điểm rèn luyện

B1. Sinh viên truy cập cổng thông tin sinh viên https://sinhvien.yhn.edu.vn

B2. Đăng nhập thông tin bằng cách sử dụng mã sinh viên + mã bảo vệ

B3. Chọn tab Điểm rèn luyện

B4. Chọn kỳ đánh giá.

B5. Kích chuột lên dòng tiêu chí đánh giá để chọn điểm

B6. Sau khi chọn đủ các tiêu chí đánh giá/ Chọn Tính điểm.

B7. Ấn Lưu điểm để cập nhật điểm đánh giá rèn luyện cá nhân lên hệ thống.

Lưu ý:

·         Điểm đánh giá cá nhân là cơ sở để phòng Công tác sinh viên đánh giá rèn luyện sinh viên.


4. Lịch thi

Chọn menu Lịch thi (không cần đăng nhập) để xem ngày giờ, ca thi, môn học, phòng thi,....

5. Đăng ký thi lại, cải thiện
Khi Nhà trường có thông báo về kế hoạch thi được thông báo trên website, Sinh viên căn cứ vào cảnh báo về kết quả học tập để đăng ký thi lại, thi cải thiện bằng cách chọn menu Đăng ký thi lại, thi cải thiện. Hệ thống sẽ hiển thị những môn học để sinh viên đăng ký và danh sách nhưng môn học đã đăng ký thi.
Sinh viên cần đăng ký trong thời gian mở hệ thống.
Các bước thực hiện:
Đăng ký
B1. Chọn môn học cần đăng ký
B2. Kích vào nút Chọn môn học. Hệ thống sẽ lưu những môn học đã chọn xuống danh sách bên dưới.
B3. Kích vào nút Lưu đăng ký để hoàn thành việc đăng ký.
Sửa đăng ký
B1. Kích vào nút xem Đăng ký
B2. Hệ thống hiện ra những môn học đã đăng ký trước đó.
B3. Sinh viên có thể chọn thêm môn học ở danh sách trên rồi Lưu đăng ký để bổ sung môn học hoặc chọn môn học ở danh sách bên dưới rồi kích nút Xóa đăng ký để hủy đăng ký môn học
Lưu ý: hành động thêm, hủy đăng ký chỉ thực hiện khi hệ thống mở (có hiệu lực). khi hệ thống khóa sẽ không thể thực hiện được.


6 Đăng ký Học bù, Học lại, Học cải thiện
Thao tác như mục 3.


7. Học phí
Sinh viên có thể vào mục Học phí để tra cứu những môn học đã nộp học phí, những môn học chưa nộp và các môn học cần hoàn thành để tốt nghiệp